Wymagania BHP na magazynie

Podczas projektowania, budowania, czy też urządzania pomieszczeń magazynowych, należy zadbać o techniczne warunki bezpiecznej pracy, jakie mają panować w obiekcie i które to muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami BHP. Jest to niezwykle ważna kwestia, ponieważ stosując się do wszelkich przepisów i wymagań przewidzianych w prawie, pracodawca przyczynia się do podniesienia zarówno bezpieczeństwa pracy, jak i składowanych towarów.

Jakie zasady BHP obowiązują w magazynie?

Pomieszczenia przeznaczone pod magazyny to miejsca, w przypadku których szczególnie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników. Nic więc dziwnego, że podczas ich projektowania i budowania należy poważnie zastanowić się nad preferowanym systemem składowania, ponieważ wykorzystany schemat w znaczący sposób przekłada się nie tylko na bezpieczne warunki pracy, ale także przechowywania produktów. Dlatego też cała przestrzeń magazynowa winna być urządzona zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, potrzebami pracowników, charakterem pracy oraz rodzajem składowanych towarów. Mowa w tym momencie nie tylko o zadbaniu o odpowiednie oświetlenie i szerokość dróg, ale także o kwestiach związanych z zatrudnieniem wymaganej liczby osób (pracowników magazynu) i wyposażeniem ich w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Warto również, aby pracodawca pamiętał o przeprowadzeniu odpowiednich szkoleń, instruktaży stanowiskowych i kontroli wykonywanych obowiązków. To wszystko pozwoli uniknąć zarówno wypadków w pracy, jak i pogorszenia stanu zdrowia w przypadku pracowników.

Przepisy BHP w magazynie – o co musi zadbać pracodawca?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku, Polskimi Normami i Kodeksem Pracy uchwalonym przez Sejm 26 czerwca 1974 roku z późniejszymi zmianami oraz standardami i wymaganiami Norm Unii Europejskiej, pracodawca musi zadbać o:

  • wyposażenie magazynu w bezpieczne i stabilne regały stojące lub też inne rodzaje systemów regałowych,

  • odpowiednie dostosowanie pomieszczeń magazynowych,

  • właściwy poziom hałasu – nieprzekraczający 85 dB,

  • wyznaczenie bezpiecznych przejść, dróg transportowych i ewakuacyjnych,

  • odpowiednie oświetlenie i temperaturę nie tylko w samym magazynie, ale także m.in. w miejscach rozładunku lub załadunku towarów,

  • dostosowanie do rodzaju wykonywanych prac w zakresie m.in. sprawnych środków transportu wewnętrznego – każdy z pojazdów winien być zarejestrowany, opatrzony znakiem bezpieczeństwa CE, posiadać ważny przegląd UDT, jak również niezbędną i regularnie prowadzoną dokumentację.